Innan du stoppar ner fötterna i golvet….

Oavsett om du är en person som ställer klockan så att du har minsta marginal innan du behöver gå upp eller om du är en person som har ställt klockan långt innan vill jag ge ett tips som kommer förbereda dig lite inför din kommande dag. Nämligen att innan du stoppar ner fötterna i golvet och går upp ställa dig frågorna: ”Hur vill jag att denna dag ska bli?” och ”Hur vill jag bemöta andra människor i dag?”. När du svarat på dessa frågor ställer du dig frågan: ”Vad behöver jag för att det ska bli som jag vill?”.

Om jag till exempel vill ha en rolig och inspirerade dag och samtidigt vet om att jag har en del utmanande uppgifter som jag behöver utföra så kanske jag säger till mig själv att jag behöver ha tillit till mig själv att det kommer gå bra. Ska jag träffa på någon som jag vet brukar fresta på mitt humör så kanske jag säger till mig själv att jag kommer känna lugn oavsett vad den personen säger. Du förbereder dig helt enkelt mentalt och kommer på så vis vara mer medveten om ditt sätt att tänka och agera.

Lycka till!!

Sömnproblem ökar bland unga

Ny statistik från socialstyrelsen visar på att sömnproblem bland unga ökar kraftigt. En förklaring är att att vården rapporterar bättre men en annan orsak tilldelas sociala medier. Det är framförallt stressen över att hela tiden känna att man behöver vara uppkopplad som påverkar sömnen. Denna stress hämmar produktionen av melatonin, vilket är det hormon som gör att vi blir trötta och hjälper oss att sova.

Ökningen med sömnproblemen ser man framförallt hos tjejer och det beror på att tjejerna är mer på sociala medier än killar. Det är mer vanligt att killarna spelar datorspel.  

Därför ökar psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

I en rapport undersöker Folkhälsomyndigheten orsakerna till varför psykosomatiska symtom ökat bland barn och unga under perioden 1985–2014.  I rapporten framgår att mellan dessa år går det att konstatera att barn och ungas psykiska ohälsa har ökat och att andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. I psykosomatiska symtom ingår sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. År 2013/14 rapporterade över hälften av de 15-åriga flickorna och närmare en tredjedel av pojkarna i samma ålder psykosomatiska symtom. 

I rapporten framkommer framförallt två orsaker till ökningen. Dels framstår brister i skolans funktion vara en orsak. Sedan 1990-talets början har det svenska skolsystemet genomgått flera genomgripande förändringar, såsom kommunaliseringen, friskolereformen, införandet av skolpengen och nya betygssystem. Ser man till de internationella undersökningarna Pisa och TIMSS har skolprestationerna bland högstadieelever försämrats under perioden 1995–2012. Sjunkande skolprestationer och utbredd skolstress kan ses som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. 
Folkhälsomyndighetens sammanställning av den vetenskapliga litteraturen indikerar ett samband mellan sämre skolprestationer och ökad risk för internaliserande problem (t.ex. ångestrelaterade och depressiva symptom) bland barn och unga.

Den andra orsaken anses vara förändringar på arbetsmarknaden där de unga i dag möter en arbetsmarknad som är mer osäker och som kräver högre utbildning och kompetens än tidigare. Det framgår att många unga känner sig oroliga för sin framtida utbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. Det är också troligt att även de yngre är medvetna om förändringarna på arbetsmarknaden och att det medfört en ökad press på dem att fullfölja gymnasiet med bra betyg för att kunna fortsätta på en eftergymnasial utbildning.